Optimalizace výrobních procesů

Výhodu optimalizace výrobních procesů dokazuje následující příklad:

V průběhu r. 2007 došlo v provoze elektrických obloukových pecí k prudkému nárůstu zmetků při výrobě hřídelí větrných elektráren.z titulu UZ vad až na 19%. Žádnými teoretickými metodami se příčinu nepodařilo zjistit. Jako možnost řešení se ukázala inteligentní analýza provozních dat.

Pro řešení byl sestaven soubor dat z celého průřezu výroby oceli na ocelárně, který obsahoval data z 297 taveb: Výstupem byly binární hodnoty 0 – jakostní tavba (hřídele bez UZ vad), 1 – nejakostní tavba (hřídele s UZ vadou v přírubě)./p>

Získaná data byla analyzována inteligentním softwarovým systémem, který vyvinul náš zaměstnanec, a nad výsledky proběhla diskuse mezi technology. Na základě interpretace výsledků byla navržena úprava desoxidace oceli. Změnou desoxidace došlo k okamžitému zlepšení výmětovosti z titulu UZ vad pod 1% a odbourání vad v přírubě.

Článek byl publikován na semináři Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, Rožnov 2009, kde jsou uvedeny další technologické podrobnosti.

Uvedený příklad popisuje situaci, ke které často dochází ve výrobním procesu, kdy chceme zvýšit kvalitu, snížit energetickou náročnost nebo změnit jiné parametry procesu mající vliv na snížení nákladů a zvýšení zisku. Předpokládejme následující situaci:

 • provoz má dostatek dat o chování procesu nebo a ekonomických výsledcích výroby
 • data mohou být nepřesná, zatížená chybami, nesprávné údaje je nutno nalézt a eliminovat
 • vzájemné vztahy mezi jednotlivými parametry nejsou z těchto dat zřetelné
 • některé zákonitosti výrobního procesu nejsou známy nebo jsou známy pouze obecně bez ohledu na konkrétní zařízení nebo podmínky jeho provozu
 • v důsledku optimalizace provozu na základě dobré znalosti vnitřních podmínek procesu očekáváte zvýšení ekonomickému zisku, jakosti nebo jiné ekonomické přínosy
 • odhadem hodnoty některé veličiny v reálném čase můžete snížit počet měření a tím také náklady

Náš analyticko-optimalizační systém dokáže:

 • zpracovat naměřená data z provozu nebo z nadřízeného informačního systému
 • vyhledat data, která vybočují z očekávaného rozsahu a umožní je odstranit
 • naučit se zákonitosti výrobního procesu z předložených dat a vytvořit si model procesu
 • vyhledat ty parametry, které mají význam pro stanovený cíl a nevýznamné parametry umožní odstranit
 • vyhledat data, která logicky neodpovídají modelu a umožní je odstranit
 • po zadání těch parametrů, které může ovlivnit, systém navrhne optimální kombinaci hodnot těchto parametrů, buď pro jeden průběh výrobního procesu, nebo pro celou kampaň
 • systém je možné použít i v kombinaci off-line a on-line provozu. Z dříve naměřených dat si systém vytvoří model, který pak v reálném čase používá pro odhad potřebné veličiny

Získaná data se používají dvěma způsoby

 • pokud zákonitosti procesu nejsou známy vůbec, vytvoří přibližný model odpovídající dodaným údajům
 • pokud jsou známy přibližné teoretické zákonitosti, použije data k upřesnění modelu pro konkrétní podmínky nebo zařízení

Možnosti využití: Metalurgické výrobní podniky, řízení výroby, výzkumná pracoviště, dodavatelé metalurgických zařízení

Realizované projekty

Analyticko-optimalizační systém pomohl vyřešit dva jakostní problémy, v současné době je ověřován třetí systém predikce teploty na EOP. Jeden systém vytvořený naším pracovníkem byl přijat jako průmyslový vzor. Jednotlivé aplikace včetně kontaktů jsou uvedeny v referencích.

Způsob realizace

Popsané systémy je možné dodávat v následujících modifikacích:

 • samostatný systém ve WINDOWS XP SP 3, WINDOWS 7 a vyšší s tím, že vstupní údaje mohou být vytvořeny v Excelu nebo jako textové soubory a výstup bude v Excelu, textovém souboru případně ve Wordu
 • optimalizační knihovna dll použitelná v C++ nebo C# a včetně potřebných konzultací pro integraci do vašeho informačního systému

Zpět na portfolio


Chci zaslat prezentaci na níže uvedený e-mail!

 • kontakt
 • facebook