Optimalizace podnikových procesů

O významu optimalizace procesů svědčí následující příklad:

Majitel domku potřeboval pro jeho úpravu dřevěné lišty. Nakoupil odhadem materiál a začal jej řezat na potřebné díly. Na internetu pak našel demo verzi dělení materiálu a požádal našeho pracovníka o vytvoření plánu softwarovým systémem pro dělení materiálu. Poté, co mu poslal plán řezání, nám mu poslal dopis, z něhož uvádíme:

"Jak vidím z výsledku, kdybych optimalizaci provedl před nákupem materiálu, ušetřil jsem dvě celé délky. To by se mi asi těžko povedlo normálním odhadem v průběhu řezání. Teď můžu řezat díly bez dlouhého přebírání materiálu a dvě celé délky zůstanou pro případné budoucí použití při opravách. Řemeslníci by asi nevěřícně kroutili hlavou."

Tento příklad je poměrně jednoduchý, přesto umožnil majiteli domku dosáhnout významných úspor. Ve skutečných úlohách optimalizace se neomezujeme jen na dělení materiálu, ale plánujeme optimální uspořádání desetitisíců položek s vysokými ekonomickými úsporami.

Vždy se jedná o problém uspořádání prvků, zakázek různého typu, tyčových nebo plošných dílů tak, aby výsledný efekt přinášel ekonomické výhody, snižování nákladů jako je energie, spotřeba materiálu, snižování pracnosti apod.

S ohledem na praktické využití se jedná o systémy:

 • optimalizace řezání tyčového materiálu
 • optimalizace řezání a vypalování plošného materiálu
 • optimalizace řezání fólií
 • optimalizace složení zakázek a vsázky ve slévárnách
 • optimalizace řezání trojrozměrného materiálu
 • optimalizace umístění palet
 • optimalizace personálního zabezpečení zakázek
 • a mnoho dalších podobných úloh

Optimalizace dělení tyčového materiálu

Uplatňuje se zejména v konstrukci, válcovnách profilů, pilách, všude tam, kde je nutné nařezat dodávaný tyčový materiál na menší kousky. Zvlášť velký význam má v případě, když pracujete s drahým materiálem.

Pokud máte nařezat několik takových kousků, stačí tužka a papír, ale již v případě lišt pro jeden domek to může být problém, a jestliže v podniku řežete desetitisíce položek, je zcela nemožné, aby operátor nařezal celý soubor zakázek optimálně.

V provoze navíc nejde jen o minimální odpad, je zde celá řada dalších podmínek

 • zvýhodnění materiálu ze skladu, který zbyl po předchozím řezání
 • prioritní splnění některých zakázek
 • kumulace stejných dělení, minimalizace zdržení z důvodů přestavení pil
 • řešení provozních problémů s nutností přeplánování výroby
 • omezení současně řezaných délek a zakázek z důvodu jejich snadnější distribuce
 • řezání šikmých polotovarů, dodržení technologických podmínek stroje, jako je maximální úhel pily, délka uchopení apod.

Důležitým předpokladem, který se podařilo vyřešit, byla rychlost výpočtu, tak aby systémy mohly pracovat v reálném čase.

Možnosti využití: Válcovny profilů, konstrukční kanceláře, výroba a prodej hutního materiálu, pily a dřevozpracující průmysl

Optimalizace dělení plošného materiálu

Plánuje řezání dílců z válcovaných plechů, vypalování polotovarů plazmovými hořáky a podobně. V tomto případě i umístění menšího množství zakázek může být problém, navíc je třeba navrhnout také vhodnou cestu hořáku při vypalování polotovarů.

Opět nejde jen o minimální odpad, ale i o splnění řady dalších požadavků:

 • zvýhodnění materiálu ze skladu, který zbyl po předchozím řezání, výběr vhodných tabulí
 • prioritní splnění některých zakázek
 • umístění malých dílců na okraj, aby při propadnutí sítem je bylo možné snadno zvednout
 • umístění polotovarů ke zkouškám do stanoveného místa
 • vypalování bez zbytečného vypínání a zapínání hořáků, tj. pokud možno co nejvíce jedním tahem
 • cestu hořáku musí plánovat v souladu s technologickými podmínkami zařízení, např. hořák se nesmí pohybovat po stejné trase, křížit se musí ve stanoveném rozmezí úhlů apod.
 • respektuje oblasti, kde se nesmí dílce umísťovat, buď z důvodu vady materiálu nebo umístění čísla tabule apod.

Výstup je pak volitelně také NC program.

Možnosti využití: Válcovny, konstrukční kanceláře, výroba a prodej hutního materiálu, dřevozpracující průmysl

Optimalizace řezání fólií

Tento systém je specifický v tom, že zde úspora materiálu je sice významná, ale optimalizují se především jiné okolnosti:

 • řezání pruhů pokud možno stejné délky v rámci povolené tolerance zároveň, aby při ukončení jednoho pásu se snížila možnost poškození jiného pásu, který pokračuje dále
 • minimalizace prostojů způsobených přestavováním stroje z důvodu různé šířky pásů

Možnosti využití: Výroba a prodej a zpracování fólií

Optimalizace organizace zakázek a složení vsázky ve slévárnách

V tomto případě se jedná o komplexnější optimalizaci výrobního procesu. Především jde o takovou kumulaci zakázek, aby se při každé tavbě pokud možno co nejvíce zaplnila tavící pec. Přitom je nutné zohlednit další faktory:

 • musí být vždy k dispozici modely pro lití polotovarů a dopravní zařízení
 • výroba musí být zajištěna personálně, aby nedocházelo k přesčasům nebo prostojům
 • v dlouhodobém časovém horizontu musí být naplánována nejvhodnější harmonogram činnosti pecí tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zapínání a vypínání peci
 • při plánování taveb se využívá záměna požadovaného materiálu ekvivalentním materiálem nebo materiálem vyšší kvality pokud je to ekonomicky výhodné

Možnosti využití: Slévárny

Optimalizace řezání trojrozměrného materiálu

Trojrozměrné ingoty je nutno rozřezat na menší špalíky ve tvaru kvádrů. Náročnou optimalizační úlohu je možné řešit obdobným způsobem jako předchozí úlohy.

Možnosti využití: Výroba a prodej hutního materiálu

Optimalizace umístění palet

Úloha je velmi podobná plošné optimalizaci a je možné ji řešit obdobně jako předchozí úlohy.

Možnosti využití: Dopravní firmy

Optimalizace personálního zabezpečení zakázek

Model řeší zabezpečení náročných odborných zakázek pracovníky příslušné odbornosti. Setkal se s velkým zájmem odborné veřejnosti v tuzemsku i v cizině, přesto dosud nebyl realizován v praxi.

Možnosti využití: Personální útvary, pracovní úřady


Realizované projekty

Optimalizace tyčového a plošného materiálu byla dodána řadě výrobních společností v různých modifikacích, ostatní systémy jsou rozpracovány. Jednotlivé aplikace včetně kontaktů jsou uvedeny v referencích.

Způsob realizace

Popsané systémy je možné dodávat v následujících modifikacích:

 • samostatný systém ve WINDOWS XP SP 3, WINDOWS 7 a vyšší s tím, že vstupní údaje mohou být vytvořeny v Excelu nebo jako textové soubory a výstup bude v Excelu, textovém souboru případně ve Wordu
 • optimalizační knihovna dll použitelná v C++ nebo C# a včetně potřebných konzultací pro integraci do vašeho informačního systému

Zpět na portfolio


Chci zaslat prezentaci na níže uvedený e-mail!

 • kontakt
 • facebook